Teplo

Teplá voda u konečného spotrebiteľa

V zmysle vyhlášky ÚRSO č. 630/2005 Z.z. a vyhlášky MH SR č. 152/2005. Z.z. je stanovená teplota TÚV na výtoku u konečného spotrebiteľa v rozsahu teplôt najmenej 45°C a najviac 55°C. Zároveň je dodávateľ povinný dodávať TÚV v čade od 5:00 hod. do 23:00 hod., alebo v dohodnutom čase v zmysle zmluvy o dodávke a odbere tepla.

Vyhláška ÚRSO č. 219/2011 Z.z. určuje postup rozpočítavania množstva a dodaného tepla na prípravu TÚV a na vykurovanie.

O kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa hovorí Vyhláška MH SR č. 152/2005 Z.z. Vykurovacie obdobie začína 1. septembra príslušného kalendárneho roka a končí 31. mája nasledujúceho kalendárneho roka.

Teplo pre vykurovanie sa začína dodávať, ak vonkajšia priemerná denná teplota vzduchu vo vykurovacom období klesne počas dvoch za sebou nasledujúcich dní pod 13°C a podľa predpovede vývoja počasia nemožno očakávať zvýšenie vonkajšej priemernej dennej teploty v nasledujúcom dni nad túto hodnotu. Obdobne to platí aj pre prerušenie dodávky tepla. Teplo pre vykurovanie musí byť dodávané tak, aby sa dosiahli vnútorné teploty vykurovacích priestorov stanovené vyhláškou MH SR č. 152/2005 Z.z.

Príloha k vyhláške č. 152/2005 Z.z.

Vnútorné teploty vykurovaných priestorov

Vykurované priestory - výsledná teplota v °C

Obytné budovy

  • obývacie miestnosti, t.j. obývacie izby, spálne, jedálne, jedálne s kuchynským kútom, pracovne, detské izby 21°C
  • kuchyne 20°C
  • kúpeľne 24°C
  • WC 20°C
  • vykurované vedľajšie miestnosti (predsiene, chodby atď.) 15°C
  • vykurované schodište 10°

Teplo musí byť dodávané tak, aby bola dosiahnutá výsledná teplota t, vo vykurovaných priestoroch s maximálnou odchylkou +/- 3 stupne celzia. Výslednou teplotou t, je vnútorná teplota miestnosti meraná určeným meradlom.

Odovzdávacia stanica (KOST)

Odovzdávacia stanica je zariadenie, zabezpečujúce dodávku tepla pre objekt, v ktorom je umiestnená. Pracuje autonómne, má samostatnú reguláciu ÚK a TÚV a je napojené na vnútorné rozvody ÚK a TUV objektov. Cieľom inštalácie je zníženie nákladov a zvýšenie komfortu pre odberateľa tepla.

Modernizácia odovzdávacej stanice znižuje tepelné straty v rozvodoch, čím prináša úspory nákladov pri príprave TÚV.

Technické riešenie

Primárny okruh

Stanica je pripojená na prívod horúcej vody cez hlavnú ručnú uzatváraciu armatúru, filter a regulačné ventily s havarijnou funkciou, regulujúce prietok vody stanicou a umožňujúce odstavenie stanice v prípade vzniku havarijných stavov. Z regulačných ventilov prúdi primárna voda podľa požiadavok odberu do výmenníka ÚK a do výmenníka ohrevu TÚV. Za výmenníkom vykurovania je merač tepla. Teplo pre TÚV sa meria priamo meračom tepla umiestneným za výmenníkom TÚV. Vo vratnom potrubí je spätný ventil uzavierajúci stanicu z vratnej strany pri havarijných stavoch, meracie miesta a hlavný uzáver.

Okruh vykurovacej vody

Ochladená vykurovacia voda je privádzaná cez hlavný uzáver a filter do teplovodného, prednostne mokrobežného čerpadla s pevnými alebo premenlivými otáčkami. Čerpadlo z titulu zníženia teplotného zaťaženia je prednostne osadené do vratného potrubia. Z čerpadla prúdi voda do výmenníka a po ohriatí cez hlavný uzáver späť do sústavy. Okruh je vybavený poistným ventilom a odkaľovacím ventilom.

Prevedenie zo zónovou reguláciou

Ochladená vykurovacia voda z jednotlivých vetiev je privádzaná cez hlavné uzávery, filtre a samostatných alebo spoločných teplovodných, prednostne mokrobežných čerpadiel s pevnými alebo premenlivými otáčkami. Čerpadlá z titulu zníženia teplotného zaťaženia sú prednostne osadené do vratného potrubia. Z čerpadiel prúdi voda odbočkami do zmiešavacích trojcestných ventilov a do výmenníka ÚK. Výmenník je vybavený poistným ventilom. Po ohriatí prúdi samostatnými vetvami cez zmiešavacie regulačné ventily a uzávery späť do sústavy. V trojcestných ventiloch sa reguluje žiadaná teplota výstupnej vody v každej vetve primiešavaním ochladenej vratnej vody.

Okruh teplej úžitkovej vody

Príprava TÚV je riešená ako prietočná jednostupňová v doskovom výmenníku, pričom sa TÚV ohrieva priamo prívodnou horúcou vodou. Predradený ohrev TÚV zrovnomerňuje odberový diagram a znižuje energetickú náročnosť na čerpaciu prácu primárnej vody ako aj potrebnú svetlosť primárnej prípojky. Cirkulácia TÚV je zabezpečená cirkulačným čerpadlom.