Správa budov

Čo znamená správa nehnuteľností

Správa nehnuteľností predstavuje súbor činností, ktoré je potrebné vykonávať, aby sa zabezpečil hladký a bezporuchový chod nehnuteľnosti. Naša spoločnosť sa snaží ponúknuť zákazníkom širokú paletu služieb v oblasti správy. Ponúkame kvalitné služby, ktoré ako pevne veríme, uspokojujú potreby zákazníkov. Kľúčom ku kvalitným a rýchlym službám je mať správnych ľudí so skúsenosťami a orientovať sa na potreby zákazníkov.

 

Oblasti správy

Oblasť ekonomických a hospodárskych služieb

 • V ekonomickej oblasti správy ponúkame širokú paletu služieb, bez ktorých sa správa nedá
 • profesionálne vykonávať. Medzi najbežnejšie služby v tejto oblasti patrí:
 • zriadenie prevádzkového bankového účtu
 • príprava podkladov na vykonávanie pravidelných úhrad dodávateľských faktúr
  sledovanie splatnosti záväzkov a pohľadávok
 • fakturácia prác na nehnuteľnosti
 • pravidelné predkladanie nákladov na energie a služby
 • vystavovanie faktúr za nájomne
 • vystavovanie vyúčtovacích faktúr
 • výpočet preddavkových platieb za služby
 • vystavovanie penalizačných faktúr
  kontrola fakturácie
 • predkladanie pravidelných správ
  iné

Oblasť technických a prevádzkových služieb


Účelom technických služieb je udržiavať technický stav budovy ako i zlepšovať technický stav. Jedná sa napríklad o:

 • pravidelné ohliadky objektu zamerané na technický stav
 • vypracovanie harmonogramu revízií
 • pravidelné prehliadky a revízie technických zariadení budov
 • výkon opatrení vyplývajúcich z revízií alebo kontrol
 • preventívne opravy a údržba
 • plánovanie opráv a údržby
 • vedenie dokumentácie
 • zabezpečenie odstránenia závad u zhotoviteľa nehnuteľnosti v záručnej dobe
  iné

 

 • Podstatu prevádzkových služieb tvoria základné služby a tovary, bežne vykonávané
 • anevyhnutné pre kvalitnú prevádzku budov. Patrí sem napríklad:
  drobné opravy vnútorných rozvodov
 • sledovanie odčítacích a meracích zariadení
 • servis a údržba vzduchotechniky a klimatizácie
 • zabezpečenie nákupu spotrebného materiálu potrebného na opravy a údržbu
 • odstraňovanie havárií
 • údržba a oprava osvetlenia
 • zabezpečenie dezinfekcie a deratizácie
  iné