O firme - Sadzobník úhrad

Sadzobník úhrad nákladov spojených so sprístupnením informácií podľa Zákona č. 211/2000 Z.z.