O firme

Spoločnosť MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. Púchov bola založená v roku 1995 spoločenskou zmluvou medzi mestom Púchov a fyzickými osobami. Mesto Púchov má v spoločnost podiel na základnom imaní 99,89 %. Hlavným predmetom podnikania v súčasnosti je výroba a rozvod tepla, ktorá tvorí cca 99% z tržieb spoločnosti. V predmete podnikania je aj činnosť lokálne vysielanie Púchovskej televízie, ktorej výroba a vysielanie je v plnom rozsahu zabezpečené dodávateľsky prostredníctvom mestskej spoločnosti MEDIAL Púchov s.r.o.

Spoločnosť je 100% vlastníkom svojej dcérskej spoločnosti MsBP Servis s.r.o., ktorá poskytuje najmä opravy a údržbu energetických zariadení, bytov a nebytových priestorov, vedenie účtovníctva, myloobchodný predaj kúrenárskeho tovaru ako aj správu bytov a nebytových priestorov mesta a retransmisiu televíznych programov prostredníctvom systému MMDS.

Valné zhromaždenie spoločnosti je tvorené spoločníkmi mesto Púchov a fyzické osoby Ing. Vladimír Motúz a Ing. Andrej Šamánek.

Štatutárnym orgánom spoločnosti je konateľ:

  • Ing. Tibor Luhový

    Dozorná rada spoločnosti má troch členov:
  • Ing. Daniel Lako, predseda
  • Ing. Pavel Melišík, člen       
  • Ing. Lukáš Ranik, člen