Teplo - Informácie pre odberateľov

Informácie pre odberateľov tepla zverejnené v zmysle zákona č.250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach §22, odsek 4, písm. c):