Teplo - Faktor primárnej energie

V zmysle vyhlášky Ministerstva hospodárstva SR č. 308/2016 Z.z. o výpočte faktora primárnej energie  (fP-CZT ) systému centralizovaného zásobovania teplom (CZT) platnej od 01.01.2017 je faktor primárnej energie pre systém CZT spoločnosti MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s.r.o. stanovený nasledovne:

fP-CZT pre sústavu CZT Púchov (kotolňa Sedlište) – 0,66

Poznámka: Priemerné hodnoty za bilančné obdobie: rok 2016

 

fP-CZT pre sústavu CZT Púchov (kotolňa Sedlište) – 0,66

Poznámka: Priemerné hodnoty za bilančné obdobie: rok 2017