O firme - Ciele Spoločnosti

Zásadným cieľom spoločnosti v uplynulom období bolo zrealizovať investičný zámer komplexnej rekonštrukcie centralizovaného systému zásobovania teplom mesta Púchov. Jeho realizácia bola zahájená v júli 2005 a dokončená v auguste 2006. Realizácia diela bola zabezpečená formou generálneho dodávateľa diela spoločnosťou ISENG-MONT, s.r.o. Levice. Financovanie projektu je zabezpečené kombináciou vlastných zdrojov a úveru , pričom úver vo výške 205 mil. Sk poskytla Dexia banka Slovensko. Časť finančných zdrojov vo výške 223 tis. EUR poskytla Európska investičná banka (EIB) zo štrukturálnych fondov PHARE. Realizácia celého diela bola z dôvodu potreby zabezpečenia kontinuálnych dodávok tepla počas celej rekonštrukcie rozdelená na roky 2005 a 2006, pričom pre rok 2005 bol stanovený cieľ vyriešiť najmenej hospodárny článok tepelnej energetiky – prevádzku parovodu. Tento cieľ bol spojený s dobudovaním tepelného zdroja Sedlište na plný požadovaný výkon 39 MW, s vybudovaním nových tepelných rozvodov z predizolovaných rúr od kotolne Sedlište po jednotlivé objekty odberu tepla v celkovej dĺžke cca 6 500 bm a s osadením 141 ks kompaktných odovzdávacích staníc tepla v objektoch odberateľov.

Obsahom prác v roku 2006 bolo dokončenie cca 6 500 bm bezkanálového rozvodu tepla, osadenie 48 ks kompaktných odovzdávacích staníc tepla v objektoch odberateľa, modernizácia horúcovodnej kotolne Sedlište a jej prepojenie do jedného celku s novou teplovodnou kotolňou Sedlište a vybudovanie systému centrálneho riadenia energetickej sústavy a zber dát. Rekonštrukciou SCZT sa zásadným spôsobom znížili straty tepla a zvýšil konfort dodávok tepla. Tento projekt získal na výstave Rácioenergia 2007 v Bratislave ocenený ako najlepší projekt v oblast úspor energie na Slovensku zrealizovaných za roky 2004,2005 a 2006.

Cieľom spoločnosti pre najbližšie obdobie zostáva zefektívnenie výroby tepla v tepelnom zdroji PK Sedlište a tým dosiahnutie nižšej ceny tepla ako aj diverzifikácia energetických vstupov potrebných pre výrobu tepla. V súčasnosti sú posudzované možnosti výroby tepla prípadne kombinovanej výroby tepla a elektriny z drevných štiepkov na centrálnom zdroji tepla PK Sedlište. Realizácia tohto zámeru však bude závisieť od finančných možností spoločnosti , ekonomických prínosov investície pre spoločnosť a dopad investície na výslednú cenu tepla.